Vergi makamları, temerrüt cezaları (verzuimboete) uygularken insani bir ölçek uygulamalıdır


  • Kayıt: 21.01.2023 10:51:06 Güncelleme: 21.01.2023 10:51:06

Vergi makamları, temerrüt cezaları (verzuimboete) uygularken insani bir ölçek uygulamalıdır

Niyazi KOCABAŞ

Varsayılan para cezaları uygularken, vatandaşlar bazen insani boyutun eksik olduğunu hissediyorlar. Bunun bir nedeni, elektronik imzasız mektupların gönderilmesi olabilir. Bu nedenle, Maliye Bakanı 6 Ekim tarihli bir mektupta, Temsilciler Meclisi'nin talebi üzerine para cezası politikasının ilkelerini açıkladı.

Ek ücretler meselesinde ve bazı mükelleflerin yanlış bir şekilde dolandırıcı olarak kabul edildiği diğer durumlarda, vergi makamlarının bazen insani boyutu gözden kaçırdığı ortaya çıkmıştır. Varsayılan ceza politikası söz konusu olduğunda, girişimciler bazen durumun böyle olduğunu hissettiklerini de belirtmişlerdir. Yaygın bir şikâyet, bir beyan veya ödeme temerrüdü durumunda, otomatik olarak ve önceden uyarı yapılmaksızın para cezası verilebilmesidir. Ayrıca, para cezası miktarının her zaman temerrüdün niteliğiyle makul bir oranda dikkate alınmadığı sıklıkla öne sürülmektedir. Ayrıca, Nisan 2021 tarihli raporunda, 'Vatandaşlar Daha İyi Korunuyor' danışma komitesi, temerrüt cezalarının miktarına ve güç dengesizliğinin ortadan kaldırılmasına dikkat çekti. Bu komite ayrıca, vergi makamlarının her zaman en fazla mali pozisyonu almadığını, ancak vergi cezasının bir baskı aracı olarak kullanılmadığı en adil pozisyonu aradığını savunmaktadır.

Geçen 4 Ekim tarihli 2022-0000215034 sayılı mektupta. Bu nedenle Maliye Bakanı, temerrüt cezaları verirken temel ilkeleri tanımlamıştır.

Cezanın işlevi ve amacı 

Bu amaçla, mükelleflerin uyması gereken farklı yükümlülük kategorileri ayırt edilmelidir. İlk kategori, bilgi yükümlülüklerine uyumla ilgilidir. Vergilerin alınması ve toplanması için, bir müfettiş gerekli bilgilere zamanında sahip olmalıdır. Bu aynı zamanda gerçek kişiler için de büyük önem taşımaktadır, çünkü örneğin, ödeneklerin verilmesi için gelirin kaydedilmesi gerekir. Bu nedenle Dışişleri Bakanı, gerekli bilgilerin zamanında verilmemesi durumunda para cezasının uygun olduğunu düşünmekte ve bunun miktarının kamu yararını dikkate aldığını belirtmektedir.

İkinci bir grup ödeme yükümlülükleri ile ilgilidir. Hazine için istikrarlı ve güvenilir bir gelir akışı sağlamak ve gerekli devlet harcamalarını finanse edebilmek için zamanında ödeme gereklidir. Burada bir ihlal durumunda para cezası da uygun kabul edilir ve tutar kamu yararını dikkate alır.

Para cezasının uygulanması, mükelleflerin bilgi ve ödeme yükümlülüklerine zamanında uymaları için bir teşvik sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, mükellefin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bir sopanın gerekli olduğu varsayılmaktadır.

Mevcut temerrüt cezası politikası

İdari temerrüt cezaları ile genellikle mahkeme tarafından belirlenen suç cezaları arasında bir alt bölüm yapılır. Aşağıdaki suç teşkil eden davranışlardan herhangi biri için para cezaları uygulanır:

(1) Bir beyanda bulunmamak veya zamanında yapmamak;

2) Bordro vergi beyannamesi vermemek, zamanında veya yanlış veya eksik bir şekilde doldurmamak;

(3) Beyannamede kısmen veya geç ödeme yapılmaması ve belirli bilgi yükümlülüklerine uyulmaması.

Ayrıca, temerrüt cezası ancak vergi mükellefi suçlu davranmışsa verilebilir. Niyet veya ağır ihmalin varlığı gerekli değildir.

Orantılılık ilkesi, para cezalarının uygulanmasına uygulanır. Para cezasının miktarı, davranışın niteliğine ve ciddiyetine bağlıdır ve cezayı azaltıcı ve ağırlaştırıcı gerçekler dikkate alınır.

Maksimum temerrüt cezaları 

Yasa genellikle maksimum temerrüt cezaları içerir, bu da müfettişin isteğe bağlı bir yetkiye sahip olduğu anlamına gelir. Ancak, İdari Para Cezaları Vergisi ve Gümrük İdaresi Kararnamesi'nde politika kuralları belirlenmiştir. Para cezasının ne zaman ve ne kadar verileceğini belirler.

Bir girişimci kurumlar vergisi beyannamesi vermezse veya çok geç gönderirse, ilk temerrüt durumunda maksimum € 2.757 ve tekrarlanan temerrüt durumunda € 5.514 para cezası verilebilir. KDV için ceza  € 136 ve ücret vergisi için € 1.377'dur.

Gerçek bir kişi gelir vergisi beyannamesi vermezse veya geç gelir vergisi beyannamesi verirse, 386 € para cezası takip edecektir. Tekrarlanan temerrüt durumunda, maksimum para cezası € 5.514'dur.

Ciro ve kurumlar vergisinin girişimciler tarafından geç ödenmesinin cezası, en az 50 € ve en fazla 5.514 € ile ödenmesi gereken tutarın% 3'üdür. Girişimci bir hata yaparsa, %100'lük bir para cezası uygulanabilir, ancak bu, hatanın ciddiyetine bağlı olarak% 25 veya % 50'ye kadar yönetilebilir. Geç ödeme cezası, ödenmesi gereken tutarın % 10'udur (taksitli olarak ödendiğinde % 3) ve maksimum €5.514 'dur.

Bilgi yükümlülüklerine uyulmamasının cezaları, azami € 5.514 ile ödenmesi gereken verginin % 40 ila %100'ü arasında değişmektedir.

Yabancı banka bakiyeleri gelir vergisi beyannamesine dahil edilmezse, maksimum % 300 ceza uygulanabilir.

Vatandaşların hakları 

Mükellef, müfettişin ilgili tüm gerçeklere ve koşullara sahip olmasını sağlamak için itiraz aşamasında düşük eşik seçeneğine sahiptir. Bu, itiraz aşamasında bir para cezasını yeniden gözden geçirmelerini ve özelleştirme sağlamalarını sağlar. İnsani boyutun örnekleri, kurtarma sırasında bir ödeme düzenlemesi üzerinde anlaşmaya varılabilmesi ve kötü bir mali durumda olan vergi mükellefleri için para cezalarının hafifletilmesidir. Bu aynı zamanda para cezalarının toplanması için de geçerlidir.

Vergi mükellefleri, para cezasının azaltılması veya feragat edilmesine ilişkin gerçekleri sunmak için telefonla dinlenmeyi de talep edebilirler.

Gelecek

Devlet Bakanı, temerrüt cezaları için yasal tavanları, ceza hukukundan bitişik alt para cezası kategorisine ayarlamayı planlıyor. Bu düzenleme sadece vergilendirme için değil, aynı zamanda ek ücret ve gümrük konularında da geçerli olacaktır. Bunun için Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından bir tasarı hazırlanıyor.