1 Ağustos 2022 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni İş Kanunu


  • Kayıt: 12.11.2022 18:34:13 Güncelleme: 12.11.2022 18:34:13

1 Ağustos 2022 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni İş Kanunu

Nejat SUCU

22 Haziran 2022 tarihinde Hollanda Senatosu (De Eerste Kamer) tarafından onanan yasa çalışanların bazı haklarını iyileştirmekle birlikte, çalışanlara yeni yasalara uymaları gereken yasal zorunluluklarda getirmekte.

Mutlaka bir iş sözleşmesinin bulunması gerek

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran özel ve tüzel kişi ve kişilere işveren denir. İşçi ve işveren arasında kurulan

ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından ürün (meta) veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. Bugün artık, dijital ortamda, evden çalışmak mümkündür. Ev adresi de bir hizmet için resmi adres olarak kabul görülmektedir.

Yapılan iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır. Çağrı üzerine çalışmada da belirginlik ve açıklık olması gerekir.

Çalışma günlerine açıklık

İşveren Yeni yasa ile çalışanların sözleşmelerinde, günlerine ve saatlerine açıklık ve belirginlik getirmek zorundadır. Konuşulmayan ve planlanmayana ek çalışma (Oproep overwerk ) saatlerini ve günlerini çalışan işçi kabul etmeme imkânı bulunmaktadır.

Konuşulan ve belirlenen zamanlarda işe gelmeme ve kabul etmeme ise işi ret (Werkweigering ) anlamına gelir ve bu şekilde iş akdinin son verilmesi(beëindiging contract ) sebebi olabilir.

Ek işte çalışma imkânı (Bijbaantje / vakantiewerk)

İşveren yeni yasa ile, var olan sürekli işin ( Vaste baan ) yanında işçi ek bir işte çalışma imkânı bulunmaktadır. İşveren itiraz etmesi için çok geçerli bir nedeninin olması gereklidir. Örnek rakip bir firmada çalışma. Volkswagen firmasında çalışan birisi, Hafta sonunda Mercedes firmasında çalışası mümkün değildir.

Eğitim giderlerinin ödenme imkânı

İşveren çalışan için gerekli ( Arbeidsmarktrelevant ) ek ve yeni bir ( om/bijscholing ) meslek eğitimini kabul etmek zorunda olup, eğitim masraflarını ödemekle mükelleftir. Ayrıca, eğitimde geçen zaman iş saatlerinin içinde ve dışında gerçekleşmesi durumunda işverende çalışmış kabul edilir ve işveren eğitimde takip edilen zamanları ücret veya izin olarak ödemek zorundadır.

Gönüllü işlerde çalışma önceliği son mu buluyor?

Ek bir işle daha fazla saat çalışma saati anlamına gelen, var olan iş gücü ve işçi açığını hafifletmesi amaçlanan yeni yasal çalışma zorunluluğu gönüllü hizmetin (Vrijwilligerswerk ) önüne geçmesi beklenmekte. Gönüllü iş ve çalışanların çalışma günlerinin önceden belirgin olması (Voorspelbaar ) aynı zamanda gönüllü hizmetleri içinde olumlu bir gelişme olacaktır.

Tarihler boyunca

Tarihler boyunca işveren ve çalışan ilişkisi devam etmiş ve gelecekte de devam edecektir. Bu yeni yasa ile bütün çalışanların haklarını alacakları ve çalışanlar ve işverenler için çalışma ve istihdamın Güllük ve gülistanlık olacağını da beklemek hayalcilik olur.

Bunu yanında var olan iş sözleşmeleri, işçi ve işveren ilişkileri, karşılığında ödenen ücret, unvan, yetki, kurallar, harcama, yemek giderleri, tatil parası ve ek şartnameler Hollanda yürüklükte olan diğer yasalarla uygunluk teşkil etmesi de gerekir.

İş ive işçi hukuku kendi başına başlı başına hukuk ve bir uzmanlık alanı olup, bu konuda uzman hukuk ve Avukatlık büroları çalışanlara hizmet vermektedirler.

Gelecekte var olan onlarca yasa ile düzenlenen üreten çalışan ve üretim araçlarına sahip olan işverenler arasında çelişkideler, iş ve özel sorunları da devam edecektir.

Hangi kanunlar ve yönetmenlikler İş Hukuku ile bağlantılıdır?

1.Het Burgerlijk Wetboek (BW) , 2.De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 3.De Arbeidstijdenwet (ATW). 4.De Arbeidsomstandighedenwet. 5.De Wet arbeid en zorg.6.De Wet gelijke behandeling.7.De Minimumloon en vakantiebijslag.8.De Wetgeving cao. 9.De Arbowet.10. De Wet arbeidsmarkt in balans.11. De Wet transparante arbeidsvoorwaarden.12.De Wet Flexibiliteit en Zekerheid. 13. De Wet verbetering poortwachter.14. De Wet arbeid vreemdelingen(Tewerksteingsvergunning ).15 .De Sociale zekerheide en pensioenen.16.Het ontslagrecht.17.Het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Kennismigranten).

Neoliberal İş, işçi ve işveren ilişkileri

Her yeni bir on yıl yeni imkanlarının yanında, yeni sorunları, iş ve işveren ilişkisinden doğan sorunları da yanında getirmekte. Bir ömür işverene bağlı çalışan ve işveren dönemi kapanmak üzere. Post Modern yaşamda her geçen gün azalarak devam etmekte, üretim ve karın ( Artı değer ) devam ettiği sürece çalışan kardan asgari bir artı değer almaya devam edecektir.

O eski fabrika evleri, tüketim sandıkları, Bayram ve Ramazan destekleri, o Emekli (Pensioenen ) sandıkları artık Sosyal devletin (Sociale staat ) güvencesi altındadır. Bir işçi asgari düzeyde yaşamasını sağlayan bir Sosyal devlet, vatandaşlık, bakım ve yaşlılık devleti ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Saygı ve sevgilerimle

Nejat SUCU

Sosyal Hizmetler Uzmanı

n.sucu@platformdergisi.com